Krediler

Gerçek kişiler veya tüzel kişiler nakit ihtiyaçlarını karşılamak, yatırım yapmak için sermaye oluşturmak, işletmelerini büyütmek veya ar – ge çalışmaları için kaynak yaratmak adına finans kuruluşlarından belirli kurallar ve şartlar altında kaynak kullanırlar. Finans kuruluşlarından kaynak belirli şartlar ve kurallar altında sağlanan kaynak finansal bir terim olan kredi ile tanımlanmıştır. Finansal kuruluşlar olan bankalar, yatırım bankaları tarafından verilen krediler niteliklerine göre farklılık gösterir. Nakdi krediler, gayri nakdi krediler, vadeli krediler, vadesiz krediler, kısa vadeli krediler, uzun vadeli krediler, açık krediler, teminatlı krediler, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri, devlet destekli krediler, ticari krediler, teşvik kredileri, işsizlik kredisi, girişimcilik kredisi gibi birçok alanda kredi veren finans kuruluşları bu krediler için kullanım şekline göre şartlar belirlemişlerdir.

1-) Nakit krediler: Gerçek ve tüzel kişiler için kullandırılan krediler banka müşterisine veya müşterisi olmayan gerçek ve tüzel kişiliklere verilen kredilerdir. Belirli vadelere yayılan krediler müşteri isteğine göre tek seferde ödemeli olarak da kullanılabiliyor.

2-) Gayri nakdi krediler: Bu kredilerde bir nevi nakit kredi türü olup müşterilere doğrudan nakit olarak değil teminat mektubu, akreditif kredi olarak kullanılmaktadır. Bankaların veya finans kuruluşlarının doğrudan muhatabı müşterilerinin iş yaptığı ticari işletmeler veya resmi kurumlardır.

3-) Kısa vadeli krediler: Ödeme süresi 1 yıldan daha az olan ve 3 – 6 – 9 – 12 aylık ödeme sürelerinde kullanılan kredilerdir. Kullanılan kredi miktarına göre yıl içinde bir veya iki ödeme tarihi belirlenerek de kullandırılan krediler arasında yer alır.

4-) Orta vadeli krediler: Gerçek ve tüzel kişilere sunulan vadeli bir kredi türü olan orta vadeli krediler 1 – yıl arasında kullanabileceğiniz kredi türüdür. 2 yıl öncesine kadar maksimum sınır 3 yıl iken yapılan düzenleme ile orta vadeli kredi süresi 60 aya çıkarılmıştır.

5-) Uzun vadeli krediler: Vade süresi 5 yıldan uzun olan krediler için uzun vadeli kredi tanımlaması yapılmaktadır. Standart olarak 10 yıl üzeri vadeler için kullanılan uzun vadeli kredi tanımlaması 2 yıl önce yapılan düzenleme ile 5 yıl üzeri vadeli krediler için revize edilmiştir.

6-) Teminatlı krediler: Nakit krediler ve gayri nakdi krediler olarak kullanılan ancak müşterinin kredi notunun düşük olması veya kredi kullanmasını engelleyen bir durumun ortaya çıkması durumunda bankanın veya finans kuruluşunun kendini güvenceye almak için teminat istediği, ipotek kullandığı bir kredi türüdür. Teminatlı krediler iki farklı yöntem ile kullandırılmaktadır.

a-) Açık krediler: Üst düzet müşteriler için verilen bir kredi türü olan açık kredilerde kefil istenmemektedir. Krediyi kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi tüm mal varlığını kullanacağı krediye karşın ipotek etmiş olur. Müşteri kredisini ödemediğinde bankanın imzalamış olduğu sözleşmeye göre müşterinin mallarını ipotek ederek nakde çevirmeye hakkı vardır. Mal varlığını bankaya karşı ipotek eden kişi veya kurum bu sayede çok daha yüksek limitlerde küredi kullanabilmektedir. Bu kredi için kefil istenmediğinden dolayı sadece sözleşme imzalayarak, teminat göstermeden kredi kullanılabilmektedir.

b-) Teminat gösterilerek kullanılan krediler: Kredi notu düşüklüğü veya ekonomik olarak kötü koşullara sahip olan gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan teminatlı kredi için kredi miktarını karşılayacak taşınır veya taşınmaz mal varlığı teminat olarak gösterilmek zorundadır. Teminat olarak gösterilen mal varlıkları kredi taksitleri bitinceye kadar satılamaz veya devredilemez. Bankalar ve finans kuruluşları gösterilen teminatları ipotek altına aldıkları için kredi kullanılmasına onay vermektedir. Teminat olarak bankadaki altın hesabı, arsa, bahçe, tarla, ev, araba gibi maddi değeri olan ve devri sizin üzerinize kayıtlı olan taşınır ve taşınmazlar gösterilmektedir.

7-) İhtiyaç kredileri: Hemen hemen hepimizin kullandığı ihtiyaç kredileri genellikle bireysel müşteriler tarafından kullanılan ve acil nakit ihtiyacına çözüm olan bir kredi türüdür. 12 – 24 – 36 – 48 – 60 ay vade ile kullanılan ihtiyaç kredilerinde4 banka müşterisi olmanız, maaşınızı bankadan alıyor olmanız, varlıklarınızı bankada değerlendiriyor olmanız, bankanın kar oranına katkı sağlamanız gibi etkenler faiz oranlarını etkileyen ve size avantaj sağlayan etkenlerdir. Bankalar kredi kullandırırken müşterileri veya potansiyel müşterilerin geçmiş dönem mali kayıtlarını istihbarat sistemi ile inceleyebiliyorlar. Bu nedenle farklı faiz oranları ile sunulan ihtiyaç kredileri tüm krediler içinde en fazla kullanılan kredi türüdür.

8 – ) Taşıt kredileri: Aslında bir gayrı nakdi kredi türü olarak kabul edilen taşıt kredisi taşıt almak isteyen müşterilere sunulan özel bir kredi türüdür. Taşıt satın almak isteyenler için sıfır taşıt kredisi ve kinci el taşıt kredisi olarak iki farklı türde verilen taşıt kredileri doğrudan satıcıya veya ticari işletmeye aktarılmaktadır. Taşıt için yapılan ekspertiz sonrası taşıt değerinin dörtte birini nakit ödemeniz halinde kullanabileceğiniz bir kredi türü olan taşıt kredisi 60 aya kadar vadelendirilmektedir. Ayrıca taşıt kredi kullandığınız süre boyunca satın almış olduğunuz taşıt teminat olarak banka adına ipotekli olacaktır.

9-) Konut kredileri: Konut almak isteyenler için kullandırılan konut kredisi ihtiyaç kredisinden sonra en fazla kullandırılan kredi türüdür. Satın alınacak olan konutun yüzde 30 unun nakit olarak satın alacak kişi tarafından karşılanması durumunda kullandırılan konut kredisi evin yapısına, durumuna, yaşına amortisman durumuna, bulunduğu lokasyona, ulaşım yollarına uzaklığına, sosyal yaşam imkanlarına, bulunduğu semtin rayiç bedel değerine göre ekspertiz yapılarak hesaplanmaktadır. Yapılan ekspertiz sonrası oluşan değer üzerinden yüzde 30 nakit yatırılması şartı ile yüzde 70 oranında kredi kullanılmaktadır. Kredi süresi boyunca evin ipoteği banka adına olacağı gibi her yıl deprem sigortası ev sahibi tarafından zorunlu olarak yaptırılmalıdır. Kredinin bir kısmının ticari şirkete veya satıcıya ödeniyor olması konut kredisinin gayri nakdi krediler arasında yer almasını da sağlıyor.

10-) Devlet destekli krediler: Tüm kredilerden bağımsız olarak verilen devlet destekli krediler ödeme seçeneklerine, kullanılacak kredi miktarına göre çok farklı sınıflandırılmıştır. Devlet destekli krediler türüne göre bankalar üzerinden verilebilirken bir kısmı da devletin finans kuruluşları aracılığı ile verilmektedir. Devlet destekli krediler 3 yıl geri ödemesiz, 5 yıl geri ödemesi olacak şekilde kullandırılan ve kullanılan miktara göre 3 – 4 – 5 – 10 taksit şeklinde kullandırılan kredilerdir. Kullanılan alan devlet5in çıkarına yönelik bir alan veya ar – ge çalışması yapılacak bir alan ise devlet destekli kredilerin bir kısmı hibe olarak da verilmektedir. Burada aranan tek kriter devlet çıkarına bir sektörde kullanılmasıdır. Kredi ile ilgili masraflar ve faiz oranları devlet tarafından karşılandığı için kredi taksitlerinin gününde ve zamanında ödenmesi kredi için aranılan tek ödeme şartıdır.

11-) Ticari krediler: Bankaların ticari müşterileri için sunmuş olduğu bir kredi türü olan ticari krediler; kobi destek kredileri, iş yeri açma kredileri, girişimcilik kredileri, ar – ge kredileri gibi tamamen ticari amaçlı olarak kullanılan kredilerdir. Ticari amaçlı olarak kullanılan kredilerde hem faiz oranları hem de geri ödeme planları bankalar tarafından esnek olacak şekilde ayarlanmaktadır. Ticari işletmenin pazarda tutunması ve büyümesi kredi ödenebilirliğini sağlayan temel etken olduğundan ödeme planları esnek olarak hazırlanır.

YORUM

WORDPRESS: 0